2015 rugsėjo 27

Socakademinis komitetas

•Išmano dokumentus susijusius su akademine sritimi, teikia pasiūlymus dėl dokumentų keitimo ir nuolat seka pasikeitimus akademiniame procese.
•Koordinuoja fakultetų seniūnų susirinkimus, konferencijas akademiniais klausimais.
•Dalyvauja Akademinės Tarybos posėdžiuose ir juose efektyviai atstovauja studentų interesus.
•Rūpinasi studijų kokybės užtikrinimu.
•Rūpinasi stipendijų skirstymo tvarka.
•Studijų kokybės klausimai (dėstytojų vertinimas, apklausos apie studijų kokybę).
•Akademinio sąžiningumo veiklos (egzaminų stebėjimas, sąžiningumo deklaracijos ir kitos akcijos).
•Studentų atstovų aukštosios tarybose kompetencijų kėlimas.
•Rengti apklausas akademiniais, socialiniais klausimais.
•Rūpintis įvairią negalią turinčių studentų socialine integracija kolegijoje.
•Spręsti bendrabučiuose kylančias problemas, dėl taisyklių, tvarkos palaikymo, inventoriaus.
•Rūpintis kokybišku patirties perdavimu.

Komiteto nariai

Silvija Ambraževičiūtė
Koordinatorė
Agnė Sinkevičiūtė
Tomas Astrauskas
Saimonas Padimanskis